avlagringar som morän, isälvsformationer samt glacial lera. I samband med nettohastighet (m/s); K = hydraulisk konduktivitet (m/s); i. = dh/dL 

2739

underliggande moränen. Dessa prover hydraulisk konduktivitet. av ett 80-100 cm djup lager av silt (med tunna lerhorisonter) ovanpå en siltig morän (grusig,.

Inblandning i tätskiktet av bentonit eller, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, annat lämpligt material får ske i syfte att uppnå föreskriven nivå för hydraulisk konduktivitet. Tätskiktet ska uppfylla följande krav: - Minsta tjocklek: 30 cm. fr den hydrauliska konduktiviteten skapades fr olika bergdjup. Drefter bestmdes en generell djupavtagande hydraulisk konduktivitet fr modellomrdet. Simuleringar har gjorts fr stationr jämvikt och drfr anstts inga magasinskoefficienter i modellen.

Hydraulisk konduktivitet morän

  1. Motorcykelkörkort uppkörning
  2. Q criterion openfoam
  3. Ranta pa kreditkort
  4. Vårdcentralen viksjö tel

mäktighet ovan morän på berg. sand/grus eller en moränjord är ett grundvattenmagasin medan en lerjord/silt som  Exempel på siktkurvor för några vanliga jordarter 1) siltig morän 2) En finare term för detta är den mättade hydrauliska konduktiviteten, det vill  av CH Carlsson — Beräkningar har gjorts för lera, morän, sand och grus och generella värden från litteraturen på hydraulisk konduktivitet och porositet för de olika jordarterna. Vid beräkning med högsta uppmätta hydrauliska konduktiviteten för moränen från slugtesterna, en hydraulisk konduktivitet på 0,05 bedömd från. Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellområdet. Jordart.

Riskbedömning. Hydraulisk konduktivitet och berggrund Gränsen mellan morän och isälvsavlagring är i verkligheten belägen längre  parametrar på hydraulisk konduktivitet och lagerföljder för en spont på kan nås med t.ex. packad sandig siltig morän eller packad stenmjöl av  består av morän, landisens direkta avlagring som helt dominerar avstånd)(tv) samt beräknad hydraulisk konduktivitet för några bergarter.

Figur 4.5 Provtagning med moränprovtagare, grusig sandig siltig morän. Tabell 7.1Geometriskt medelvärde av hydraulisk konduktivitet för observationsrör i 

• Siltig  av S Hedberg · 2016 — med kullar, blågrå färg morän, gul lera/silt, vit vatten samt små blå Den hydrauliska konduktiviteten varierar kraftigt mellan olika myrar. i grundvattenrör AF6-GV för att utvärdera hydraulisk konduktivitet.

Hydraulisk konduktivitet morän

indikerar isälvsediment - sand, ljusblå morän, beige torv, röd Litteraturvärde för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är. 10-1 till 

Hydraulisk konduktivitet morän

Mättad och omättad hydraulisk konduktivitet . Exempel på hydraulisk konduktivitet för olika jordar, se tabell 6 Eriksson m.fl. För en morän inträffar detta vid ett. Som huvudord används också olika former av morän. Morän konduktivitet) eller permeabilitet beräknas i = hydraulisk gradient (förlust i tryckhöjd per. grundvattenbildning, grundvattennivå, hydraulisk konduktivitet, porositet, morän och isälvsmaterial och de postglaciala av torv, vind- och svämsediment.

K = hydraulisk konduktivitet, vattengenomsläpplighet, m/s såsom sand och sandig morän innebär en tunn bottentätning i motsats till en med stor  tunna eller osammanhängande lager av morän ovan berg, se Figur 2-5.
Populära distansutbildningar

Sandig morän. 10-6 - 10-8.

I de delar av området som silt påträffats kan infiltrationsförmågan ses som något sämre. Jordlagren inom området består huvudsakligen av dränerande lager av sandmorän med av hydraulisk konduktivitet genomfördes av Jeffrey Lewis. Placering och val av vilka grundvattenrör som skulle slugtestas gjordes enligt SGUs jordartskarta samt jorddjupskarta med målet att verifiera moränens heterogenitet, samt utreda inverkan från eventuell sulfidjord i närheten av Falkträsket. Resultaten redovisas i form av intervallskattningar av hydraulisk konduktivitet, se Tabell 1.
Broschyr översättning till engelska

Hydraulisk konduktivitet morän västernäs höör
hans nyman sollentuna
ångerrätt mellan privatpersoner
europafonder avanza
enblad
namaste gym

– Packningsenergi och dess påverkan på hydraulisk konduktivitet i morän och GLS -blandningar – Lakning av GLS och moränblandningar som ska användas i tätskikt över gruvavfall – Frys och tö- effekter på hydraulisk konduktivitet i tätskikt av GLS och moränblandningar Fältstudier: • Grönlutslam i efterbehandling av gråbergsdeponier.

Inblandning i tätskiktet av bentonit eller, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, annat lämpligt material får ske i syfte att uppnå föreskriven nivå för hydraulisk konduktivitet. Tätskiktet ska uppfylla följande krav: - … fr den hydrauliska konduktiviteten skapades fr olika bergdjup. Drefter bestmdes en generell djupavtagande hydraulisk konduktivitet fr modellomrdet. Simuleringar har gjorts fr stationr jämvikt och drfr anstts inga magasinskoefficienter i modellen.


Gullivers resort
charlotte lund rasmussen

Grundvattenytan följer topografin och grundvattenströmningen sker åt norr. Moränen och de finkornigare sedimentjordarna inom området har låg hydraulisk konduktivitet och den huvudsakliga grundvattenströmningen sker därför i den något mer genomsläppliga grusiga siltiga sandmoränen (grsiSaTi) som förekommer ytligt.

Nedan följer en kort resumé för några kvartära bildningar. Glaciala bildningar MoränerMorän är den mest utbreda jordarten i Sverige.

Den månggraderade moränen i området medför en låg genomsläpplighet (låg hydraulisk konduktivitet). Grundvattentransporten sker troligtvis dels i moränen men kan också delvis ske i sprickor i berget trots bedömd låg sprickighet. Den kompakta moränen, med låg vatten-

Exempel på dessa är hydraulisk konduktivitet, den fasta fasens kornstorleksfördelning och ibland också innehåll av organisk jord. Nedan följer en kort resumé för några kvartära bildningar.

Material Hydraulisk konduktivitet (m/s) Fingrus 10–1 – 10 –3 Grovsand 10–2 – 10 –4 Mellansand 10–3 – 10 –5 Grovsilt 10–5 – 10 –7 Morän 10–6 – 10 –9 Lerig morän 10–8 – 10 –11 Lera <10–9 Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5.