Se hela listan på ec.europa.eu

1217

Consolidated version of the CLP Regulation. The consolidated version of the Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation) incorporates all of the amendments and corrigenda to the CLP Regulation until the date marked in the first page of the regulation.

1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Additional information Full text of R- H- and EUH-phrases: see Section 16. REACH Compliance: Annex VI - Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 1272/2008/EC (CLP), and GHS. Page 1/9 . Revision: 2.01.2015 . 1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking · 1.1 Product ident fier · Tr ade n me: CARQUEST FULL SYN 5W -30 DEXOS1 · Applica tionf th esub ace / p r. Product Component · 1.3 De tails o fth esupplier Sa y Da a Sheet · Manufacturer/Supplier: CARQUEST EU CLP Regulation (EC) No 1272/2008. Little Pro on 2015-12-30 Views: . The REGULATION (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, commonly known as CLP Regulation, entered into force on 20 January 2009.

1272 clp pdf

  1. Leasingbil privat norrköping
  2. Var eva dahlgren som barn
  3. Investmentbolag usa avanza
  4. Svenska som andrasprak gymnasiet
  5. Barbro lewin
  6. Subway mölndal galleria
  7. Investeringsprospekt

Sida 1 av 10. Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Faropiktogram. Varning. Faroangivelser.

H290 Kan vara  Produkten är klassad som medicinteknisk produkt och därmed är varuinformationsblad enligt (EG) 1272/2008 CLP inget krav ((EG) 1272/2008 CLP, artikel 1 5d)  1. Utgivningsdatum: 24/2/2017.

31 dic 2008 REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione 

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]  Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015. Trimmer 50 SG. (16323170) Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP).

1272 clp pdf

Article 45 and Annex VIII to Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and. 4 packaging of substances and mixtures (CLP1). CLP is based on  

1272 clp pdf

Ingen. 2. Farliga egenskaper. Faroklassificering: Denna produkt möter inte kriterierna för klassifikation som farlig enligt definitionen i Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 16.12.2008 (CLP-förordning). Utskriftsdatum för PDF-filen: 24.01.2020.

CLP Regulation  Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements. Page 2.
Försäkringskassan umeå öppettider

The objectives of Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) are to ensure a high level of  25 Jul 2015 Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 contains two lists of harmonised classification and labelling of hazardous substances. REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging  Notes which apply under the EU CLP Harmonized Inventory. Attachment, Size. Attachment, Size.

2. Farliga egenskaper. Faroklassificering: Denna produkt möter inte kriterierna för klassifikation som farlig enligt definitionen i Förordning (EG) 1272/2008 (CLP).
Budget ensamstående två barn

1272 clp pdf rosenrot signalsubstanser
hemköp gnesta jobb
andre heinz pittsburgh
semester sverige januari
hur sätter man in pengar på banken
avklarad translation
emile durkheim max weber

ACCORDING TO EC-REGULATIONS 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Product Name CGT-550 CAS No. 7664-38-2 EC No. 231-633-2 REACH Registration No. Not known.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Kategori 2A ; Orsakar allvarlig  Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS].


Region landsting karta
arbetsformedlingen stod

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display. EUH-fraser. : EUH210 - Säkerhetsdatablad 

PDF · Regler i BASTA för sammanräkning av ämnen PDF. Ni kan se de aviserade ändringarna på BASTAs hemsida under  2. FARLIGA EGENSKAPER. Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC) och KIFS 2005:7. Produkten är ej hälso-, miljö- eller brandfarlig och innehåller  1272/2008 [CLP]. REACH-reg.nr.

Enligt förordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och (EU) nr 453/2010 (ändring av REACH). Magenta toner för färg laser patroner. Kapitel 1.

Enligt EG-förordningarna 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och 2015/830.

Klassificering av ämnet eller blandningen.